Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. Al dertig jaar is Diamiz gespecialiseerd in elektronische en privacygevoelige communicatie binnen de gezondheidszorg, gegevensbescherming is een essentieel aandachtsgebied bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Onze Privacyverklaring betreft de behandeling van de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Diamiz B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten en om onze diensten zo soepel mogelijk te kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Privacyverklaring Diamiz B.V.


Bedrijfsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op Diamiz B.V., hierna te noemen Diamiz. Onze werknemers en het management zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunen het privacybeleid van de Diamiz naar beste weten en kunnen.

 • Kamer van Koophandel nummer:  27125390
 • Bezoekadres: Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS Den Haag
 • Postadres:  Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS Den Haag
 • Telefoonnummer:  070 – 314 36 16
 • Website: www.diamiz.nl


Waarom heeft Diamiz uw gegevens nodig?

Diamiz verwerkt persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn en samenhangen met haar dienstverlening. Diamiz verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Met u contact te leggen met betrekking tot onze diensten;
 • Reageren op vragen en uitvoering kunnen geven op verzoeken betreffende onze diensten of producten;
 • Het op uw verzoek toesturen van informatie betreffende de Diamiz B.V., haar producten en diensten en nieuwsberichten;
 • Kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Analyseren van het gebruik van de diensten; en
 • Andere doelen, indien u daarvoor expliciet uw toestemming heeft gegeven.

Door het vrijwillig verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met voorliggende Privacyverklaring.


Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Wij ontvangen en verwerken de informatie die u ons verstrekt. Typisch voor deze zijn naam, titel, functie, e-mailadres, postadres, telefoon, mobiel en gegevens over uw bedrijf / organisatie, AGB-codes, e-mailadressen en de inhoud van e-mails; telefoonnummers en inhoud van telefoongesprekken.


Aan wie verstrekt Diamiz persoonsgegevens?

Diamiz verstrekt persoonsgegevens aan derden indien de verstrekking:

 • Noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en de taak van de daarbij betrokken personen of derden;
 • Vereist is ingevolge een wettelijk voorschrift; of
 • Geschiedt met toestemming van de betrokkene(n).

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan:

 • Medewerkers van Diamiz, voor zover noodzakelijk voor het uitoefenen van hun functie;
 • Businesspartners, dit vindt alleen plaats aan een businesspartner die in opdracht van en namens Diamiz diensten levert en onder de voorwaarde dat deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt worden; en
 • Incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders, zover noodzakelijk voor inning van de openstaande vorderingen.


Welke bewaartermijn hanteert Diamiz?

Diamiz beperkt het gebruik van Persoonsgegevens tot de doelen die in de voorliggende Privacyverklaring zijn genoemd en voor de doelen waarvoor u impliciet of expliciet toestemming heeft verleend.

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.


Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een website naar de browser van een gebruiker stuurt met de bedoeling dat deze lokaal op de gegevensdrager van een gebruiker wordt opgeslagen ten behoeve van data administratie. Cookies maken het mogelijk de inhoud van website informatie aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om te registreren welke informatie op een website door gebruikers wordt geraadpleegd.

Als u de website van Diamiz B.V. bezoekt, worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doeleinden.

Functionele en Analytische cookies

 • Functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en daarmee de klantervaring te verbeteren. We onthouden bijvoorbeeld ingestelde voorkeuren zoals taal en locatie en onthouden informatie die je invult op verschillende pagina’s, zodat gegevens niet steeds opnieuw hoeven te worden ingevuld.
 • Analytische cookies worden gebruik om het gebruik van de website kunnen meten. Trackingcookies op de site vinden plaats op click niveau, clicks en zoektermen worden hier bijvoorbeeld door bijgehouden. Voor deze laatste type cookies wordt uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd.

Functionele en analytische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens.

Overige cookies

 • Google Analytics: Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. U kunt zich afmelden voor de Google Analytics-cookies via een browser add-on.
 • Google Maps: Diamiz kan ook gebruik maken van Google Maps, dat geïntegreerd is in de website. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.


Bescherming van persoonsgegevens

Er zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de data verwerking en de aard van de gegevens. Iedereen die bij Diamiz betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan kennis is genomen alsmede tot een uiterst vertrouwelijke behandeling binnen het bereik van zijn/haar taakuitoefening.

Ongeautoriseerde toegang of gebruik, IT storingen en andere factoren kunnen de beveiliging van persoonsgegevens compromitteren. Om deze reden adviseren we onze gebruikers ook zelf veilig te handelen en de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen (bijvoorbeeld veilig wachtwoord- en internetgebruik).

Helaas kan er ondanks de beveiligingsmaatregelen geen 100% garantie worden gegeven op de veiligheid van datatansmissie over het internet. De consequentie hiervan is dat het aan ons verstrekken van uw persoonsgegevens op uw eigen risico plaats vindt.


Recht op inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Dit betekent dat Diamiz desgevraagd inzage verschaft in welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Diamiz van u verwerkt, is het mogelijk om een inzageverzoek te doen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar av@diamiz.nl. Wij behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn.

U kunt in een aantal gevallen vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens (artikel 17 AVG). Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Een verzoek tot verwijdering kan geweigerd worden omdat er bijvoorbeeld lopende verplichtingen bestaan. In dergelijke gevallen wordt er altijd contact met u opgenomen voor een toelichting.


Recht op intrekking van verleende toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen, klachten of tips

Wij helpen u graag verder als u een vraag, klacht of tip heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een e-mail sturen naar av@diamiz.nl of per post een brief sturen naar het onderstaande adres:

Diamiz B.V.
Jozef Israëlsplein 8
2596 AS Den Haag

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.